04432230494

آيا هر ۱۰ سال يک بار بايد تشک و کفي تخت را عوض کرد؟

آيا هر ۱۰ سال يک بار بايد تشک و کفي تخت را عوض کرد؟

بله بهتر است که هر دو را با هم عوض کنيد. کفي که ۱۰ سال عمر داشته باشد مطمئنا استحکام خود را از دست داده است.