04432230494

آيا براي تخت دو نفره مي‌توان از دو تشک يک نفره استفاده کرد؟

آيا براي تخت دو نفره مي‌توان از دو تشک يک نفره استفاده کرد؟

خير. تشکي که انتخاب مي‌کنيد بايد با وزن و قد شما هماهنگي داشته باشد. (۲۰ سانتي‌متر بلندتر از قد) براي تخت‌هاي دو نفره تنها در صورتي بايد دو تشک گرفت که وزن افراد تفاوت فاحشي با هم داشته باشد. برعکس توصيه مي‌شود همواره براي تخت‌هاي دو نفره از کفي‌هاي يک نفره استفاده شود.