04432230494

اگر به لاتکس حساسيت داريد، آيا هيچ‌وقت نمي‌توانيد تشکي از اين جنس بخريد؟

اگر به لاتکس حساسيت داريد، آيا هيچ‌وقت نمي‌توانيد تشکي از اين جنس بخريد؟

اصلا لاتکس در داخل تشک به کار رفته و ارتباط مستقيم با پوست شما ندارد. روي هيچ تشکي نوشته نشده است ابتدا يک شب روي آن بخوابيد. اگر اثري از آلرژي به لاتکس مشاهده کرديد تشک خود را عوض کنيد! با اين حال اگر گمان مي‌کنيد ممکن است دچار آلرژي شود، بهتر است تشکي از جنس لاتکس نخريد.